Regulamin upoważnienia

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU ZE SKLEPU TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE
„SKLEP.PIWOTEKA.PL”
 
I. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego Regulaminu, w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu elektronicznej platformy do składania zamówień „sklep.piwoteka.pl” oraz Polityki Prywatności.
II. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w przypadku wyrażenia przez Klienta woli do odbioru towaru ze Sklepu za pośrednictwem pełnomocnika.
III. Wykonanie pełnomocnictwa
1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie w imieniu i na rzecz Klienta, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres w wybrany przez niego sposób. Sklep ani Operator Platformy nie dokonuje dostawy.
2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa Damianowi Sosenkiewiczowi. Pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie elektronicznej w trakcie procesu obsługi rezerwacji na Platformie, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
3. Pełnomocnik dostarczy we własnym zakresie nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy, dostępne metody dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w Platformie w takcie składania Zamówienia. Dodatkowo koszty dostawy przez Pełnomocnika zostaną wskazane w czasie Dokonywania Rezerwacji, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
5.  Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.
6. W przypadku Klientów, którzy posiadają ważne Konto oraz członkostwo (subskrypcję) w Klubie, nie dotyczą postanowienia dotyczące wynagrodzenia pełnomocnika za dostawę Towaru z zastrzeżeniem, że wartość zarezerwowanych produktów w zamówieniu wyniesie  min 99 złotych brutto
IV. Wynagrodzenie Pełnomocnik
1. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za Rezerwowany Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
2.  Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od  Operatora Platformy przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika. pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.