Regulamin sklepu

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
„sklep.piwoteka.pl”

I. Dla niniejszego regulaminu komplementarnie mają zastosowanie następujące przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.) – dalej jako „kodeks cywilny”;
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”;
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) – dalej jako „ustawa o usługach elektronicznych”;
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 230 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) – dalej jako „ustawa o wychowaniu w trzeźwości”

II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – każda osoba której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w www.sklep.piwoteka.pl;
3. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Nowym Mieście Lubawskim, pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 9C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod adresem elektronicznym www.sklep.piwoteka.pl;
4. Towar – Towary prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie w tym także napoje alkoholowe;
5. Rezerwacja  – zawarta umowa pomiędzy Epiwoteka Swendrowski, Puta, Brzeszkiewicz  Spółka Jawna w Nowym Mieście, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 9C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do rezerwacji towarów w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
7. Platforma – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod adresem www.sklep.piwoteka.pl
8. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar, którego zakres działania określa osoby Regulamin.
9. Klub – forma subskrypcji cyklicznej dla Klientów posiadających Konto na Platformie.
10. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta, służące do składania zamówień.
11. Operator Platformy - Epiwoteka Swendrowski, Puta, Brzeszkiewicz  Spółka Jawna w Nowym Mieście Lubawskim, NIP: 729 273 68 80.
12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


III. Postanowienia ogólne dotyczące Platformy:
1.  Regulamin określa zasady korzystania z Platformy znajdującej się na www.sklep.piwoteka.pl  i jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym miejscu i czasie za pośrednictwem łącza znajdującego się na stronie internetowej Platformy.
2. Sklep, w którym można składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy, prowadzony jest przez Epiwoteka Swendrowski, Puta, Brzeszkiewicz Spółka Jawna,
ul. Mikołaja Kopernika 9C, Nowe Miasto Lubawskim 13-300 NIP: 729 273 68 80.
3. Regulamin określa w szczególności:
            a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy, w tym także bez zakładania konta;
        b. warunki i zasady dokonywania rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy;
4. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć .
5. Sklep dokonuje rezerwacji towarów wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich. Wiek Klienta weryfikowany jest podczas odbioru osobistego. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku przez wgląd do odpowiedniego dowodu tożsamości.
6. Informacje o Towarach zamieszczone na Platformie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Rezerwacja Towaru i zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 9C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, wydanie Towaru zarezerwowanego w trakcie zamówienia także realizowane jest wyłącznie w Sklepie.
8. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę Sklepu z zakresu napojów alkoholowych (w tym piwa), napojów bezalkoholowych oraz innych akcesoriów powiązanych.

IV. Zasady korzystania z Platformy:
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest jednorazowe dokonanie Rezerwacji Towarów lub założenie na Platformie Konta Klienta, które to następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oraz podanie swoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.
2. Operator Platformy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
      a. Podał dane osobowe niezgodne z prawdą, a w szczególności co do swojego wieku;
      b. Używa Platformy w sposób sprzeczny z jej celem, prawem i zasadami współżycia społecznego;
       c. Używa Platformy i za jej pomocą narusza dobra osobiste osób trzecich.
3. Ponowna rejestracja możliwa jest wyłącznie za zgodą Operatora Platformy.
4. Operator Platformy podejmuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. W związku z czym Klient zobowiązany jest w szczególności do:
     a. korzystania z Platformy  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i sposób nieuciążliwy dla innych Klientów Platformy;
      b. niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Platformy treści zabronionych przez przepisy prawa takich jak np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, czy też niezamówionej informacji handlowej (spam),
      c. przestrzegania zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

V. Procedura Rezerwacji Towarów:
1. Celem rezerwacji towarów w Sklepie za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową www.sklep.piwoteka.pl, dokonać wyboru Towaru i postępować zgodnie z komunikatami i instrukcją wyświetlaną na Platformie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie pełne podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
         a. przedmiotu zamówienia,
         b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują) takich jak wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa,
          c. wybranej metody płatności,
          d. czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”. Powyższe, z wyjątkiem naciśnięcia przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”, nie odnosi się do Klientów posiadających ważne i aktywne Konto na Platformie.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklepem Rezerwacji Towaru w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę rezerwacji traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
9. Miejscem zawarcia i realizacji Rezerwacji Towaru jest Sklep, znajdujący się w ul. Mikołaja Kopernika 9C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Towar zostanie wydany Klientowi wyłącznie w ww. Sklepie.
 

VI. Wydanie Zarezerwowanego Towaru
1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Mikołaja Kopernika 9C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, który to Sklep posiada ważne zezwolenie na obrót detaliczny napojami alkoholowymi.
2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w Sklepie – kwestię tę reguluje osobny regulamin;
3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Operatora Platformy do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Operatora Platformy do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z podaniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
          a. przelewem na numer konta bankowego  23 1090 1304 0000 0001 4749 5453 (Santander Bank)
           b. płatnością w systemie Przelewy24,
           c. płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.
           d. inne dostępne na Platformie.

 

VIII. Klub
1. Klient ma możliwość wykupienia członkowska w Klubie za pośrednictwem Platformy;
2. Minimalny okres uczestnictwa w Klubie wynosi jeden miesiąc. Pozostałe opcje to trzy miesiące oraz sześć miesięcy.
3. Opłata za członkostwo w Klubie wynosi:
            a. Za 1 miesiąc – 25 zł
            b. Za – 3 miesiące – 49 zł
            c. Za – 6 miesięcy – 79 zł
       - opłata wnoszona jest z góry na cały okres członkostwa.
4. Uczestnik Klubu, który posiada ważne członkowsko ma prawo do benefitów określonych w regulaminie udzielania pełnomocnictw.
           
IX. Reklamacje:
1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że zarezerwowany a następnie odebrany Towar ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
3. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii dowodu zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru, jak również do odesłania reklamowanego Towaru, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje należy składać:
          a. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie u adres Sklepu podany w Regulaminie
         b. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: Sklep@piwoteka.pl
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą wad Towarów, które były wskazane przez Sklep najpóźniej w momencie Rezerwacji Towarów oraz Towarów choćby częściowo zużytych.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

X. Odstąpienie od umowy:
1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Rezerwacji Towaru jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zarezerwowany towar został przez Klienta zużyty.
2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji Towaru:
         a. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na Sklepu
           b. przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy sklep@piwoteka.pl
3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji Towaru, Operator Platformy udostępnia na stronie Platformy wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Odstępując od Rezerwacji Towaru Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji Towaru. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Rezerwacji Towaru, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
6. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Rezerwacji Towaru.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Prawo odstąpienia od Rezerwacji Towaru, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
        a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Rezerwacji Towaru,
    b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Rezerwacji Towaru,
       c. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
        d. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
          e. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
       f. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
         g. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Rezerwacji Towaru i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
          h. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
        i. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
        j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
            k. Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
         l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
            m. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Rezerwacji Towaru - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

XI. Ochrona Danych Osobowych.
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie następuje w celu realizacji Zamówienia.
3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

XII. Postanowienia Końcowe.
1. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Platformy spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
3. Wszelkie spory - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2021